Refund policy

  1. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar bestelling te herroepen. Hiertoe dient de gebruiker binnen een termijn van 14 dagen lopende vanaf de datum van uw bestelling. Evenwel moet er aan de volgende terugnemingsvoorwaarden worden voldaan:

  • De gebruiker informeert de verkoper over de wens tot herroeping van de bestelling, hiertoe vult de gebruiker het onderstaande formulier in en stuurt deze op per brief naar Santé Wines BV, Magdalenastraat 4, 8200 Sint-Andries
  • Het geheel van de bestelde goederen moet ons in verhandelbare staat en in hun ongeopende verpakking worden terugbezorgd. De organisatie en de kosten van de terugzending zijn ten koste van de gebruiker.
  • De terugbetaling zal plaats vinden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst en controle van de goederen. Het bedrag van de terugbetaling bevat alle betalingen die wij van de gebruiker hebben ontvangen, exclusief de leveringskosten. Voor de terugbetaling zal het bedrag worden overgeschreven op een door de gebruiker doorgegeven, Belgisch rekeningnummer, tenzij anders afgesproken.

 

  1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die vervaardigd zijn volgens specifieke wensen van de consument en die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon of bedrijf, producten die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte houdbaarheid hebben, reeds geopende producten, beschadigde producten.

BIJLAGE 2
Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan

Santé Wines BV met maatschappelijke zetel in de Magdalenastraat 4, 8200 Sint-Andries, ondernemingsnummer BTW BE0761 471 180
mailadres, telefoon

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Goederen

.................................................................................................................................................................

— Met bestelnummer/factuurnummer

.................................................................................................................................................................

— Besteld op (*)/Ontvangen op(*) ..................................................................................................................................................................

— Naam /Namen consument(en) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

— Adres consument(en) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

— Datum ...................................................................................................................................................

— Handtekening van consument(en)

...................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.