Terms of service

De website met daaraan gekoppelde online webshop: santewines.be hierna ‘het platform’ genoemd.

 

is een initiatief van:

 

Santé Wines BV
Magdalenastraat 4
8200 SINT-ANDRIES
BELGIË

Ondernemingsnummer: BE0761 471 180

e-mailadres: info@santewines.be

hierna ‘de verkoper’ genoemd.

toegang tot de online shop is gelimiteerd tot meerderjarigen, zie artikel 2.

 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van het platform door een internetgebruiker hierna ‘de gebruiker’ genoemd.

Door het platform te bezoeken en te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

De verkoper behoud zich het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennismaking te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de gebruiker het platform gebruikte.

 

 1. Toegankelijkheid en minimum leeftijd

De koper moet minimum de wettelijk toegestane leeftijd van 18 jaar hebben voor de aankoop en/of bezit van alcoholhoudende dranken op het moment van zijn/haar bestelling. Elke gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

 

 1. Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot gebruikers die de registratie op het platform hebben voltooid.

 

 1. Algemene omschrijving van de goederen & diensten

Het platform verkoopt wijnen en andere alcoholische dranken, accessoires rond wijn, geschenkbonnen en zorgt voor leveringen.

 

 1. Productomschrijving en inhoud

De producten worden voorgesteld met bijhorende beschrijving en foto’s. De foto’s van het product zijn een indicatie van hoe het product er uit ziet, maar kunnen geen perfecte overeenstemming garanderen inzake jaargang en inhoud van het product. De producent kan zijn verpakking of etikettering bijvoorbeeld veranderen alvorens een update van de foto op de site mogelijk was. Op deze manier zijn de foto’s niet bindend.

Oogstjaren veranderen elk jaar, een oogstjaar wordt weergegeven op de website volgens de voorraad in onze magazijnen. Het zou kunnen dat een oogstjaar niet meer voorradig is, in dit geval wordt een alternatief aangeboden, wat een jonger jaar zou kunnen zijn of een, qua prijs, gelijkwaardig alternatief.

Santé Wines BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform verstrekte informatie. Elke download vanaf het platform is op eigen risico van de gebruiker. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

 

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders vermeld bij volumepromoties. De prijs is uitgedrukt in EURO en inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde belastingen zoals accijns en verpakkingsheffing. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden berekend bij het afrekenen van uw bestelling.

 

 1. Aankoop en betaling

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden. De gebruiker moet een geldig emailadres, adresgegevens en factuurgegevens opgeven. Elke communicatie met de verkoper vindt plaats met de doorgegeven gegevens van de koper. De gebruiker kiest de leveringswijze en is aansprakelijk voor fouten van zijn/haar kant.

De verkoper behoudt zich het recht om de bestelling van de gebruiker te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de gebruiker totdat het probleem is opgelost.

 

Alle bestellingen via het platform www.santewines.be dienen op voorhand via beveiligde, elektronische weg betaald te worden. Shopify Payments zorgt voor een veilige en vlotte transactie en aanvaard verschillende debet- en kredietkaarten.

 

 1. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de gebruiker is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de gebruiker, zijn ten laste van de gebruiker.

De levering vindt plaats op de volgens de gebruiker gekozen methode en plaats, deze levering gebeurt gemiddeld binnen de 5 werkdagen. De leveringstermijn is indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van de verkoper of vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

 

Bij ontvangst van de producten controleert de gebruiker of de ontvanger de goede staat van het geleverd product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval van ontbreken van één of meerdere producten of schade, moet de gebruiker of ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van de levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de gebruiker of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

 

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de gebruiker de verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na leveringsdatum op hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen die termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

 

 1. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar bestelling te herroepen. Hiertoe dient de gebruiker binnen een termijn van 14 dagen lopende vanaf de datum van uw bestelling. Evenwel moet er aan de volgende terugnemingsvoorwaarden worden voldaan:

 • De gebruiker informeert de verkoper over de wens tot herroeping van de bestelling, hiertoe vult de gebruiker het onderstaande formulier in en stuurt deze op per brief naar Santé Wines BV, Magdalenastraat 4, 8200 Sint-Andries
 • Het geheel van de bestelde goederen moet ons in verhandelbare staat en in hun ongeopende verpakking worden terugbezorgd. De organisatie en de kosten van de terugzending zijn ten koste van de gebruiker.
 • De terugbetaling zal plaats vinden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst en controle van de goederen. Het bedrag van de terugbetaling bevat alle betalingen die wij van de gebruiker hebben ontvangen, exclusief de leveringskosten. Voor de terugbetaling zal het bedrag worden overgeschreven op een door de gebruiker doorgegeven, Belgisch rekeningnummer, tenzij anders afgesproken.

 

 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die vervaardigd zijn volgens specifieke wensen van de consument en die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon of bedrijf, producten die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte houdbaarheid hebben, reeds geopende producten, beschadigde producten.

 

 1. Klachten

Het is altijd mogelijk om een mail te sturen naar info@santewines.be. Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

 1. Rechtbank

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.